logo

Nolinda Maraule

Kwandonga Ziyaduma

Igama Lami uLondiwe Mbanjwa ngibuya eKwaZulu-Natal, Pietermartizburg. Ngasuka ekhaya ngizofuna umsebenzi okwamanje ngihlala eGoli, Hillbrow nabantwana ababili umfana neNtombazane bafunda isikole.

Azange ngifike ngithole umsebenzi ngagcina sengizithola kwezinye izindawo ngenxa yemali kunzima ukukhulisa abantwana eflatini akufani nasekhaya noma elokishini.

Emaflatini akuvumelekile ukuthi badlale ngaphakhathi ngoba bazobulala amawindi bese uyakhokha njengomzali. Umsebezeni engangiwenza ngagcina ngibhandakanyeka engozini yemoto ngalimala ohlangothini lwami lwesobunxele.

Okwamanje okungijabulisayo ukuthi sengiyasebenza ngikwazi ukondla umndeni wami,ngihambise nezingane zamieskoleni. Nesithunzi sami sibuyile njengoMama.