logo

Xolani Masinga

Event Photography.

This project is about an event to unite abantu base kasi. Ubumnandi makes everyone happy ngokubona ama celebrities ngamehlo wenyama kusiza nama up coming artist ukuthi bakhone ukuzibonakalisa emphakathini ngomculo wabo